عصر آذربایجان

گزارش خبر

رونق فرهنگ در گروي تغيير ساختار بودجه

رونق فرهنگ در گروي تغيير ساختار بودجه

1400/07/25

گروه فرهنگي: فرهنگ و هنر حوزه وسيعي است که کل جامعه را شامل مي شود و انجام کارهاي شاخص و ارزشمند در اين حوزه در گرو تغيير ساختار بودجه بوده و انجام فعاليت‌هاي گسترده و با کيفيت در اين حوزه، منابع مالي مناسبي را مي‌طلبد.

گروه فرهنگي: فرهنگ و هنر حوزه وسيعي است که کل جامعه را شامل مي شود و انجام کارهاي شاخص و ارزشمند در اين حوزه در گرو تغيير ساختار بودجه بوده و انجام فعاليت‌هاي گسترده و با کيفيت در اين حوزه، منابع مالي مناسبي را مي‌طلبد. با وجود اينکه کارشناسان دست اندرکاران و مديران ارشد کشوري و استاني بر اهميت حوزه فرهنگ و هنر در جامعه واقف بوده و آن را زيربناي توسعه در هر کشور پيشرفته_اي مي دانند، اما کمبود بودجه فرهنگي و به ويژه توزيع قطره چکاني آن بين دستگاه هاي موازي حوزه فرهنگ و هنر موجب شده تا کارهاي انجام شده در اين حوزه به سوق يافتن از مسير کيفي به سمت کارهاي کمي، تاثير گذاري چنداني روي مخاطبان نداشته باشد.

دانش و فرهنگ عامل پيشرفت تمدن‌هاست
استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به اهميت فرهنگ و هنر در تمامي جوامع انساني، مي گويد: مقايسه کشورهاي پيشرفته با کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد که تاريخ، جغرافيا، منابع طبيعي و معدني و زبان و نژاد با وجود تاثيرگذاري در پيشرفت آن ها، نقش تعيين‌ کننده اي در اين زمينه نداشته است.محمدرضا پورمحمدي مي_افزايد: آنچه موجب پيشرفت تمدن اين کشورها شده، دانش و فرهنگ است و توجه به اين حوزه نيازمند تغيير ساختار بودجه فرهنگي و همت عمومي براي تغيير نگاه به اين حوزه تعيين کننده است.
وي اظهار مي کند: حوزه فرهنگ و تمدن ايران تا 2 هزار کيلومتر در شرق و غرب گسترش يافته و از غناي فرهنگي بالايي برخوردار است و به همين علت در طول تاريخ با وجود تجاوزهايي که از سوي بيگانگان به اين سرزمين شده ولي هيچ وقت تحت سيطره آن ها قرار نگرفته است.
قوانين بودجه ريزي در حوزه فرهنگ و هنر متناسب با تغيير ساختار آن تغيير نکرده است 
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان_شرقي با تاکيد بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه فرهنگي، مي گويد: حوزه فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به سال ها و دهه هاي قبل به جهت ساختاري تغييرات اساسي ديده ولي قوانين بودجه ريزي و برنامه ريزي متناسب با آن تغيير نداشته و معيوب است و اين کار موجب شده تا دوباره کاري و احيانا بي قانوني در اين حوزه روي دهد.
سيدقاسم ناظمي مي افزايد: به طور مثال در حوزه قوانين مالي از قواعد اساسي براي انجام معاملات، مزايده و مناقصه است که اين مسايل به تمامي حوزه ها تسري مي يابد و با توجه به اينکه در اين معاملات واحد سنجش کميت کارها است نمي توان با آن کارهاي کيفي در حوزه فرهنگ  هنر و رسانه را مورد سنجش قرار داد.وي اظهار مي کند: مديران دستگاه ها در روند اجراي بودجه بر اساس مزايده و مناقصه عمل مي کنند و خروجي آن شايد از لحاظ قيمت براي دستگاه_هاي اجرايي مطلوب باشد ولي از لحاظ کيفي در اين حوزه کارايي ندارد و از راهکارهاي آن ترک تشريفات است که هر مدير دستگاه اجرايي چنين ريسکي را به علت تبعات بعدي آن قبول نمي کند.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي با بيان اينکه حوزه فرهنگ و هنر به شدت حوزه کيفي است، مي گويد: وقتي کارها در حوزه فرهنگ و هنر به مناقصه گذاشته مي شود عملا توليد کيفي در اين حوزه روز به روز کمتر و توليد کمي بيشتر مي شود و در نتيجه انتظار داشتن آثاري ماندگار از بين مي رود.
ناظمي، نبود آمايش سرزمين در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه را از ديگر آسيب هاي اين حوزه اعلام کرده و ادامه مي دهد: برخي از مناطق مختلف کشور در حوزه فرهنگ و هنر داراي مزيت هاي نسبي بوده و برخي رشته هاي فرهنگي و هنري در آن ها ريشه دارتر هستند.
وي اظهار مي کند: سياست گذاران و برنامه ريزان بايد در سياست گذاري و برنامه ريزي هاي خود به مزيت هاي نسبي مناطق مختلف جدي تر توجه کنند و در اين مناطق در کنار توجه به ساير رشته هاي فرهنگي و هنري، مزيت هاي نسبي را در اولويت قرار دهند.مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي مي گويد: در استان_هايي که برخي حوزه هاي فرهنگي و هنري از لحاظ سرمايه اجتماعي از جايگاه غني و ويژه اي برخوردارند بايد نسبت به ساير حوزه ها مورد توجه قرار گيرند.
ناظمي، با بيان اينکه در دنيا، کشورهاي مختلف مزيت هاي نسبي خود را کشف و شناسايي مي_کنند، مي افزايد: کشور ما از خيلي جهات داراي مزيت هاي نسبي زيادي در حوزه هاي تاريخ، تمدن و فرهنگ و هنر برخوردار است.
وي يادآوري مي کند: گردشگري تاريخي و فرهنگي از جمله مزيت هاي کشور ما بوده که مي_تواند بيشتر از گردشگري علمي و سلامت گردشگران خارجي را جذب کند ولي کمتر مورد توجه قرار گرفته است.مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي با بيان اينکه پنج درصد کل بودجه کشور به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص دارد، مي گويد: اين بودجه شامل بودجه هاي جاري و عمراني بوده و با آن نمي_توان حوزه فرهنگ و هنر را توسعه داد.ناظمي، با بيان اينکه بر اساس اعلام کارشناسان ذيربط براي اجراي اتوبان تبريز - شهر جديد سهند حدود 300 ميليارد تومان هزينه شده است، مي افزايد: اين در حالي است که بودجه سالانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حمايت از جريان_هاي فرهنگي و هنري استان يک ميليارد تومان است و در اين وضعيت فاجعه بار وقتي گفته مي شود فرهنگ در اولويت قرار دارد، شعاري بيش نيست.
نبود تناسب بين بودجه هاي جاري و عملياتي از آسيب هاي حوزه فرهنگي است 
مديرکل حوزه هنري آذربايجان شرقي نيز با بيان اينکه ساختار بودجه فرهنگي داراي نقص_هاي مختلفي است، مي گويد: عدم تناسب بودجه هاي جاري و عملياتي حوزه فرهنگي از آسيب هاي اين حوزه بوده به طوري که بيش از چهار پنجم بودجه صرف هزينه هاي پرسنلي مي_شود يعني اگر 100 درصد بودجه تخصيص يابد بايد 88 درصد آن براي انجام تنها 12 درصد فعاليت عملياتي فرهنگي، صرف هزينه هاي جاري شود.
محمدحسين بلاغي مي افزايد: عدم تناسب بين بودجه هاي جاري و عملياتي حوزه فرهنگي نقص عميقي بوده و سيستم به واسطه آن عملکرد مطلوب خود را از دست مي دهد و در نتيجه فعاليت فرهنگي شاخصي در جامعه روي نمي_دهد.وي نبود بودجه هاي عمراني در حوزه_هاي فرهنگي را از ديگر آسيب هاي اين حوزه اعلام کرده و اظهار مي کند: اين استان در حوزه توسعه فضاهاي فرهنگي نسبت به ساير استان هاي مشابه در سطح پاييني قرار داشته و نبود چنين بودجه_هايي موجب شده که توسعه فضاهاي فرهنگي در اين استان روي ندهد.
مديرکل حوزه هنري آذربايجان شرقي با بيان اينکه کلانشهر تبريز در مقايسه با ساير کلانشهرها و حتي برخي شهرهاي کشور فقيرترين شهر از نظر داشتن سالن سينما است، مي گويد: تعداد سينماها در شهر اصفهان 10 برابر تبريز بوده و اين شهر حداقل بايد 20 سالن سينما داشته باشد.
 بلاغي، ادامه مي دهد: توسعه فضاهاي فرهنگي در مقايسه با حوزه هاي ديگر جزو اولويت هاي شوراي برنامه ريزي و دستگاه هاي ارشد استاني نبوده و بودجه هاي عمراني در حوزه فرهنگي زير يک درصد بودجه هاي عمراني استان است.
وي يادآوري مي کند: چندين سال است که 2 پروژه فرهنگي شامل مقبرالشعرا و تالارهاي مرکزي تبريز در سطح اين شهر در حال اجرا بوده که به علت عدم تخصيص بودجه کافي همچنان ناقص بوده و تکميل نشده است.
مديرکل حوزه هنري آذربايجان شرقي با اشاره به طرح دولت گذشته در خصوص بودجه ريزي مبتني بر عملکرد يا بودجه عملياتي، مي گويد: اين روش در برنامه ريزي و تخصيص بودجه فرهنگي صحيح بوده ولي ايراد آن عدم تعريف ساختار مناسب و توجيه نبودن دستگاه هاي فرهنگي از اين روش است.
بلاغي، مي افزايد: اصلاح ساختار بودجه فرهنگي نيازمند تغيير نگاه سياست گذاران و برنامه ريزان اين حوزه بوده و مديران ارشد کشوري و استاني بايد نه در شعار بلکه در عمل به اهميت اين حوزه پي ببرند و بر اساس آن بودجه به اين حوزه تخصيص دهند.
تقويت ساختار بودجه اي به اثربخشي بيشتر در حوزه فرهنگ منجر مي شود
رييس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي تبريز نيز تقويت ساختار بودجه اي و توجه به مطالبات معوق را موجب اثربخشي بيشتر در حوزه کار فرهنگي دانسته و مي گويد: با توجه به اهميت موضوع بودجه در استمرار و ثمربخشي فعاليت هاي فرهنگي بايد در قوانين بودجه اي اين حوزه نيز تغيير ساختاري روي دهد.حکيمه غفوري، با اشاره به گستردگي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در سطح جامعه، مي افزايد: فعاليت هاي مستمر نياز به حمايت بودجه اي و نيز برنامه ريزي کلان دارد که با تحقق اين موارد فعاليت هاي اين حوزه اثرگذاري خود را در سطح جامعه نشان مي دهد.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،وي اظهار مي کند: تغيير ساختار بودجه فرهنگي و حذف موازي کاري در اين حوزه مي تواند به جريان سازي موفق فعاليت هاي فرهنگي در جامعه کمک شاياني کند.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها