عصر آذربایجان

گزارش خبر

بافت تاريخي، ميراث گذشتگان براي آيندگان

بافت تاريخي، ميراث گذشتگان براي آيندگان

1400/08/30

گروه تاريخي: بافت تاريخي، سرمايه ارزشمند برجاي مانده از گذشته جوامع و ملت‌ها براي آيندگان است که صيانت و جلوگيري از تعدي به عرصه‌ و حريم‌ آن، نيازمند يکپارچه‌سازي اقدامات و ضوابط فني و حقوقي حاکم بر ابنيه‌هاي تاريخي است.

گروه تاريخي: بافت تاريخي، سرمايه ارزشمند برجاي مانده از گذشته جوامع و ملت‌ها براي آيندگان است که صيانت و جلوگيري از تعدي به عرصه‌ و حريم‌ آن، نيازمند يکپارچه‌سازي اقدامات و ضوابط فني و حقوقي حاکم بر ابنيه‌هاي تاريخي است.

  به گزارش عصر آذربايجان،ميراث فرهنگي شامل آثار باقي مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاريخ است که با شناسايي و حفظ آن، زمينه شناخت هويت و خط حرکت فرهنگي ميسر مي شود و از اين طريق زمينه هاي عبرت براي انسان فراهم مي شود.
ميراث فرهنگي و ابنيه هاي تاريخي، بيان کننده پيشينه تاريخي،تمدن و فرهنگ و جاذبه هاي طبيعي هر کشوري است که شکل گيري و به وجود آمدن آن در طي سال هاي ساليان متمادي صورت گرفته است؛ نيروها و عواملي که پديدآورنده اين گونه آثار طبيعي و انساني هستند، در طول زمان و در شرايط مکاني خاص خود عملکردهاي متفاوتي داشته اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستيم و تحت عنوان ميراث طبيعي و فرهنگي از آن نام مي بريم، در بعد طبيعي آن حاصل تاثير عوامل طبيعي بر يکديگر و دخل و تصرف عوامل انساني بر آنهاست که چشم اندازهاي متنوعي را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ويژگي هاي خاص خود از ديگر پديده هاي طبيعي متمايز است.
حفاظت از بناهاي طبيعي به قدري حايز اهميت است که يونسکو از اين گونه آثار تحت عنوان ميراث طبيعي نام برده و کليه کشورهاي جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند،زيرا اين پديده هاي طبيعي فقط متعلق به يک کشور خاص نيست بلکه متعلق به کره خاکي است و کره خاکي نيز زيستگاه تمامي مردم جهان است و در صورتي که به محيط زيست آسيبي وارد شود،بازتاب هاي اين آسيب را تمامي انسان ها احساس خواهند کرد.
متاسفانه  بافت تاريخي شهر اروميه در حال نابودي است و نزديک به 400 هکتار از بافت مرکزي در زمره بافت تاريخي قرار گرفته که بيش از 250 هکتار آن بافت فرسوده و هيچ گونه ارزش تاريخي و معماري ندارند و اين موضوع شهرداري را با مشکلات بسياري روبرو کرده که باعث کاهش درآمدهاي مديريت شهري نيز شده است. گزارش‌هايي که از سوي شهروندان مي‌رسد نشانگر آن است که ابنيه تاريخي و گردشگري بسته بوده و بايد تمهيداتي اتخاذ شود که پيوسته به روي شهروندان و هموطنان باز باشد تا عموم بتوانند به آنها دسترسي پيدا کنند.
بافت تاريخي اروميه در حال تخليه است
شهردار اروميه گفت:  بافت تاريخي اروميه در حال تخليه بوده و اين بافت در گيرو دارهاي اداري فرسوده شده است.  حسين مهدي زاده در صحن علني شوراي اسلامي شهر اروميه و در حضور مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي با انتقاد از سياست هاي موجود در حفظ بافت مرکزي شهر گفت: از شوراي شهر تشکر مي کنم که دغدغه بافت تاريخي دارد اما يک آشفتگي و ناهماهنگي بين ميراث، راه و شهرسازي و شهرداري در اين راستا وجود دارد. 
وي افزود:  ضوابط اجرايي قابل قبول بايد ابلاغ شود و يک سرگرداني و بلاتکليفي براي شهرداري و مردم به وجود آمده است. شهردار اروميه با انتقاد از عدم سرمايه گذاري در بافت فرسوده به واسطه ضوابط ابلاغي اظهار کرد: بافت تاريخي اروميه در حال تخليه بوده و اين بافت در گيرو دارهاي اداري فرسوده شده است.
 مهدي زاده يادآور شد: مشکلي که در اين بين وجود دارد بيش از 86 درصد معابر موجود در اين بافت کمتر از شش متري است و بايد اين موضوع اصلاح شود. 
وي با اشاره به تعريضات انجام گرفته ادامه داد: قبل از مطرح شدن بافت تاريخي بر اساس مطالعات بافت فرسوده تعريضاتي شده و هم اکنون نيز همان معابر بدون برنامه ريزي به حال خود رها شده است. مهدي زاده تصريح کرد: در ضوابط ابلاغي بايد تمامي مسائل شهري، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را مدنظر قرار داد و در اين راستا بايد جذابيت هاي اقتصادي را براي شهرونداني که در بافت تاريخي املاک دارند ايجاد کنيم. 
وي خطاب به مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي عنوان کرد: بايد به مردم طرحي بدهيم تا نحوه ساخت و ساز در بافت مرکزي از بلاتکليفي خارج شود. مهدي زاده تصريح کرد: از اعضا شوراي شهر تشکر مي کنم که نگرشي عميق به اين موضوع دارند و اين مهم باعث حل و فصل بسياري از مشکلات مي شود. وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ ابنيه تاريخي سطح شهر گفت: ساختمان تاريخي مجيدي افشار را با توجه به موقعيت خوب آن مي توان احيا کرد و شهرداري به شرط اينکه شوراي شهر در آنجا مستقر شود حاضر به سرمايه گذاري و تملک است. شهردار اروميه با اشاره به اينکه هرگونه طرحي و ضوابطي بايد با همراهي مردم مواجه باشد، خاطرنشان کرد: يک طرح مورد قبول و مورد اقبال مردم از سوي ميراث فرهنگي ابلاغ شود چون بدون اقبال و استقبال مردمي هيچ طرحي موفق نمي شود. 
نزديک 300 هکتار بافت مرکزي و تاريخي اروميه فرسوده است
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه گفت: 400 هکتار از بافت مرکزي اروميه در زمره بافت تاريخي قرار گرفته که بيش از 250 هکتار آن بافت فرسوده و هيچگونه ارزش تاريخي و معماري ندارند.
مرتضي منافي در اين جلسه اظهار کرد: گزارش‌هايي که از سوي شهروندان مي‌رسد نشانگر آن است که ابنيه تاريخي و گردشگري بسته بوده و بايد تمهيداتي اتخاذ شود که پيوسته به روي شهروندان و هموطنان باز باشد تا عموم بتوانند به آنها دسترسي پيدا کنند.
وي افزود: نحوه تعامل بين مديريت شهري و اداره کل ميراث فرهنگي بايد مدنظر قرار گرفته و بر حوزه جذب سرمايه گذاران همکاري مناسبي را شاهد باشيم چرا که عدم جذب سرمايه گذاران بافت مرکزي شهر را با مشکلات عديده مواجه کرده است.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه گفت: متأسفانه نزديک به 400 هکتار از بافت مرکزي در زمره بافت تاريخي قرار گرفته که بيش از 250 هکتار آن بافت فرسوده و هيچ گونه ارزش تاريخي و معماري ندارند و اين موضوع شهرداري را با مشکلات بسياري روبرو کرده که باعث کاهش درآمدهاي مديريت شهري نيز شده است.منافي با اشاره به موضوع بسيار مهم گردشگري سلامت و ظرفيت‌هاي فراموش شده اروميه در اين راستا تصريح کرد: در يک دهه اخير اين امر مورد غفلت قرار گرفته و تا کنون هيچ اقدامي در اين راستا صورت نگرفته است.
منافي خواستار تعيين تکليف اماکن موجود در زمين‌هاي لشکر 64 ارتش شده و يادآور شد: بازارچه‌هاي صنايع دستي در قالب هفته بازار در سطح شهر ايجاد و برنامه ريزي شود.
تبعات جبران ناپذير تبديل بافت تاريخي شهر به بافت فرسوده
رئيس مرکز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر اروميه نيز در اين جلسه با بيان اينکه با توجه به ضوابط ابلاغي در اروميه نمي‌دانيم به بافت تاريخي شهرمان به عنوان تهديد يا فرصت نگاه کنيم، افزود: عدم سرمايه گذاري در بافت مرکزي شهر از منظر شهرسازي بزرگترين تهديد براي مديريت شهري است.
حسين پناهي با اشاره به اينکه بايد تاريخ و آثار تاريخي را حفظ کنيم و مرمت کرده و براي آيندگان به يادگار بگذاريم، ادامه داد: در خصوص بافت تاريخي، چنانچه رسيدگي نشود و نوسازي انجام نشود تبديل به بافت فرسوده مي‌شود که تبعاتش بسيار زيادتر است.
وي با اشاره به تشکيل دبيرخانه اروميه شناسي در مرکز پژوهش‌هاي شوراي شهر تصريح کرد: در حوزه‌ها و بخش‌هاي مختلف اروميه آنطور که لازم است که بشناسيم و بشناسانيم اقدام نشده اما گام‌هايي برداشته ايم ولي متأسفانه نتوانسته ايم در مجموع شاهد انسجام در اين راستا بين مجموعه‌هاي مختلف باشيم.
پناهي با انتقاد از کم توجهي به مناطق گردشگري درياچه اروميه (منطقه انزل و روستاي گورچين قلعه) ادامه داد: هم اکنون اين فرصت‌هاي گردشگري در اثر عدم برنامه ريزي و بي توجهي اداره کل ميراث فرهنگي تبديل به تهديدي براي ساکنان شده است و از مزاياي موجود بي بهره مانده ايم و فرصت سرمايه گذاري براي منطقه را نيز از دست داده ايم.وي ادامه داد: تعيين حدود و ثغور بافت تاريخي بايد به طور جدي مدنظر ميراث فرهنگي قرار گيرد تا مديريت شهري بتواند براي نوسازي بافت فرسوده و سرمايه گذاري و کسب درآمد برنامه ريزي کند.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر اروميه خواستار ورود جدي ميراث فرهنگي به موضوع زمين‌هاي لشکر 64 ارتش شده و خاطرنشان کرد: بخشي از کار مربوط به ميراث فرهنگي بوده و عدم ورود آنها موجب شرايط فعلي و بلاتکليفي شده است.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها